User Cover

Otumfo Nyame

4:06
0 Seviyor
26 oynatır

Yeda wase a efata wo

4:25
0 Seviyor
69 oynatır

Ma mununkum no nkata meso

4:26
0 Seviyor
246 oynatır

Hena na otese wo

4:31
0 Seviyor
23 oynatır

Obekasa ama me

5:42
0 Seviyor
49 oynatır

Onwanwani bi a

5:48
0 Seviyor
9 oynatır

Ma sore

5:58
0 Seviyor
29 oynatır

Onyame Ba

2:18
0 Seviyor
11 oynatır

Me ne no bedi dew

2:28
0 Seviyor
82 oynatır

Manya biribi

3:37
0 Seviyor
13 oynatır

: / :